Окончательная повестка дня ОС 29.08.2016г

HA общее собрание 29.08.2016. Жизнь и благополучие комплекса "Night Breeze" ("Ночной бриз"), Бургас-Сарафово, ул. Рибарская, 4-6
Ответить
Семен
рядовой TopA
рядовой TopA
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 13:02

Окончательная повестка дня ОС 29.08.2016г

Сообщение Семен »

Уважаемые собственники апартаментов комплекса "Night breeze".
Наш Управител Пламен вывесил объявление о новом Общем Собрании с повесткой, приложенной ниже (состоит 29.08 в 17 и 19 часов). Она стала результатом разумного компромисса сторон (инициативных групп двух собраний). Обсудить и проголосовать надо будет более 10 вопросов ( с орг вопросами - до 15-ти). Учитывая, что на прошлом собрании за 3ч успели обсудить (перессориться) и проголосовать только 1 вопрос (и его снова надо переголосовать), то планы организаторов на новое ОС - можно оценить как грандиозные. Текст объявления о созыве ОС (для каждого корпуса - раздельные ОС):
ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СОБСТВЕНИЦИТЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ СГРАДА -„Б“
НА КОМПЛЕКС „NIGHT BREEZE“,
С АДРЕС ГР. БУРГАС, КВ.САРАФОВО, УЛ. РИБАРСКА 4-6
НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.12 АЛ.1 , Т.1 ОТ ЗУЕС

УВАЖАЕМИ СОБСТВЕНИЦИ,
УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ
на …29.08.2016г.., от…………19.00 часа…, .…………………………
/дата/ /час/ /място/

ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ ПРИ СЛЕДНИЯ
ДНЕВЕН РЕД:
1.Избор на управителни органи на ЕС , мандат на управителните органи
-избор на нов управител или Управителен Съвет на ЕС; Варианта е УС с председател ,секретар и касиер
-избор на контрольор или Контролен съвет на ЕС;
2.Избор на начин за управление на етажната собственост в сграда „А“ и вземане на решение:
Варианти:
1. Възлагане на външен изпълнител ЮЛ правомощията ( или част от тях) на управител и сключване на срочен (до 2 години максимум) договор за за управление и поддръжка на общите части на сгради в режим на етажна собственост.
2. ОС на Собствениците извършва управлението на общите части на сгради в режим на етажна собственост чрез УС.
3. Разглеждане на проект за годишен бюджет за 2017г. за приходите и разходите
А).Определяне размера на паричните вноски във фонд „ Ремонт и обновяване“ на общите части на сградата.Събират се в сметката на ОС по чл.50 – оперира с тях Председателя на УС. Внасяне от собствениците с превод по сметката или събиране на ръка от касиера.
Б) Определяне размера на паричните вноски необходими за разходите за управлението и поддържането на общите части на сградата. Дифиниране на всички дейности които са обхванати от такса "Разходи за управление и поддържане “ Приемане на решение за период и срокове на заплащане на такси за "Разходи за управление и поддържане".
В) Приемане на план за извършване на ремонти, реконструкции, преустройства или други дейности в общите части на сградата,
Г) Определяне на план и бюджет за създаване на технически паспорт на сградата и дейности по изпълнение на предписани мерки в техническия паспорт, или други задължителни предписания на компетентни органи. Определяне на вноските по размер период и начин на плащане.
Д) Обсъждане на възможност за плащане на възнаграждение на : Председателя на УС, секретар , касиер , контрольор и определяне на размера му.
4. Възлагане правомощия от ОС върху УС и упълномощаването му, да проучи , събере оферти , води преговори и сключи договори със заинтересованите лица за извършване на следните услуги :
1.за почистване на общите и прилежащите части на сградата -
2. поддръжка на асансьор-
3.портиер -24 часов режим видеонаблюдение СОТ
4.сезонна дератизация - ако се отнася за сградата а не за градината
, като в случай на отрицателен вот по отношение делегиране права от ОС на УС по т.4 от дневния ред , разглеждането на събраните до момента оферти и вземане на решение по всички въпроси от т.4 се извършва по време на настоящото общо събрание на етажната собственост .
5. Възлагане правомощия от ОС върху УС и упълномощаването му, да проучи и води преговори със заинтересованите лица по отношение ползването на басейна и зелените площи за лято 2017г.
6. Възлагане правомощия от ОС върху УС и упълномощаването му да сключи договор / споразумение / с упълномощено лице от сграда А за общ-съвместен договор за: портиер видеонаблюдение и СОТ , при условията на подялба на разходите по изпълнението му.
7. Приемане на промени в „Правилник за вътрешния ред в сграда „Б“ в комплекса“ съобразно ПРИМЕРЕН ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ РЕД В ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 15 ОТ 2003 Г.)
Моля всички собственици до датата на събранието да представят документи и данни, удостоверяващо тяхното право на собственост за актуализация книгата на етажната собственост

Дата…………….. и час
ИМЕНА И ПОДПИСИ НА ЛИЦАТА, СВИКВАЩИ СЪБРАНИЕТО:
Семен
рядовой TopA
рядовой TopA
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 13:02

Re: Окончательная повестка дня ОС 29.08.2016г

Сообщение Семен »

Учитывая "опыт" предыдущего сорванного собрания, рекомендую всем образоваться в болгарских законах. Наиболее важные выдержки по нашей теме (лик-без):
Органы управления этажной собственности
Чл. 19. (1) Изпълнителният орган на етажната собственост е управителен съвет (управител).
(2) Управителен съвет (управител) се избира за срок до две години.
(3) Управителният съвет се състои от нечетен брой членове, определен с решение на общото събрание, но не по-малко от трима.
(4) Членовете на управителния съвет избират от своя състав председател.
(5) (Изм. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) Членове на управителния съвет могат да бъдат собственици и ползватели. За член на управителния съвет (управител) може да бъде избрано и посочено от собственика лице, което живее в сградата и е вписано в книгата на етажната собственост, както и лице, посочено от представляващия юридическото лице или едноличния търговец, когато самостоятелни обекти са собственост на юридически лица или еднолични търговци.
(6) Мандатът на член на управителния съвет (управителя) може да се прекрати предсрочно при неизпълнение на задълженията му само с решение на общото събрание.
(7) (Доп. - ДВ, бр. 57 от 2011 г.) По решение на общото събрание на членовете на управителния съвет (управителя) и касиера може да се заплаща възнаграждение.

Передача прав УС сторонним юридическим и физическим лицам
(8) (НОВА - ДВ, БР. 57 ОТ 2011 Г., ИЗМ. И ДОП. - ДВ, БР. 26 ОТ 2016 Г.) ПО РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВОТО ПОВЕЧЕ ОТ 67 НА СТО ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, ПРАВОМОЩИЯТА ИЛИ ЧАСТ ОТ ТЯХ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛЯ) МОГАТ ДА БЪДАТ ВЪЗЛАГАНИ НА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ИЛИ НА ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, КОИТО НЕ СА СОБСТВЕНИЦИ. ДОГОВОРЪТ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ СЕ ОДОБРЯВА С РЕШЕНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ, ВЗЕТО С МНОЗИНСТВО ПОВЕЧЕ ОТ 67 НА СТО ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ОБЩИТЕ ЧАСТИ НА ЕТАЖНАТА СОБСТВЕНОСТ, И СЕ СКЛЮЧВА ОТ УПЪЛНОМОЩЕНО ОТ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ ЛИЦЕ ЗА СРОК ДО ДВЕ ГОДИНИ. ДОГОВОР, СКЛЮЧЕН ЗА ПО-ДЪЛЪГ СРОК, СЕ СМЯТА ЗА СКЛЮЧЕН ЗА ДВЕ ГОДИНИ, А КЛАУЗА, ПРЕДВИЖДАЩА АВТОМАТИЧНО ПОДНОВЯВАНЕ НА ДОГОВОРА ИЛИ ПРЕВРЪЩАНЕТО МУ В БЕЗСРОЧЕН, СЕ СМЯТА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛНА. В СРОКА НА ДОГОВОРА ИЗБРАНОТО ФИЗИЧЕСКО ИЛИ ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ИМА ПРАВАТА, ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНОСТТА НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ (УПРАВИТЕЛЯ) ПО ТОЗИ ЗАКОН.
Семен
рядовой TopA
рядовой TopA
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 13:02

Re: Окончательная повестка дня ОС 29.08.2016г

Сообщение Семен »

Из формулировок законов о ЭС (этажной собственности) ясно, что п.2 повестки (вокруг которого все ломали копья на прошлом собрании - от незнания законов) несет в себе мало смысла:
а) УС (управительный Совет) - это предусмотренный законом исполнительный орган ЭС. б) Передача его функций (части или все) сторонним физическим и юр лицам возможно по решению ОС с больщинством в 2/3(!) голосов. Учитывая, что инициативные группы прошлого собрания включали 40-50% собственников, то переголосовать их решение с большинством в 67% - очевидно невозможно. Поэтому и смысла нет ломать копья. Голосование по 2-му пункту (за передачу управления УС) будет с обычным большинством, но даже в случает голосование с большинством "против" - все-равно будет действовать норма закона и УС выбирать придется.
Поэтому этот пункт можно вообще не обсуждать или быстро проголосовать, чтобы впустую не ссориться и не терять зря время.
3) Надо обратить внимание на комментарий касательно сроков заключения договора с управляющей компанией - 2 года, не более: Договор, сключен за по-дълъг срок, се смята за сключен за две години, а клауза, предвиждаща автоматично подновяване на договора или превръщането му в безсрочен, се смята за недействителна
из него следует, что оставить все как есть методом срыва собрания нельзя. Мне неизвестна дата заключения договора, но более 2-х лет он работать не может по закону - должен быть заключен новый - и с каждым здание А и Б - отдельно(!) - это тоже закон.
Семен
рядовой TopA
рядовой TopA
Сообщения: 5
Зарегистрирован: 20 авг 2016, 13:02

Re: Окончательная повестка дня ОС 29.08.2016г

Сообщение Семен »

Важный момент - это особенность болгарских законов касательно кворума проведения ОС (его надо знать).
В отличие от законов России, которые предусматривают кворум - минимальное число голосующих на собрании от общего числа собственников - 50%+1, у болгар он хитрый: на момент начала собрания - д.б 67%, если его нет - то через час может быть созвано новое собрание с кворумом - 34%, если и его нет, то на следующий день - собрание законно с любым числом собственников. Т.е. 3 собственника примут решение за весь корпус и это будет законно. Именно эту законную(!) лазейку использовали Райковы в прошлые годы, когда все собрания происходили осенью без нас (я спрашивал почему это так, но меня - табанили). Мы можем отказаться от собрания и сорвать его, но тогда болгарским собственникам придется собрать собрание в любом составе в наше отсутствие (чтобы не парализовать обслуживание комплекса) и принять все решения без нас ( и обижаться - бесполезно, все законно будет - сами дураки будем).
Ответить

Вернуться в «Болгария. Сарафово. Комплекс "Night Breeze".»